Μαθητές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού θα τα βρείτε στις παρακάτω εγκυκλίους:

1.Εγγραφές μαθητών Δείτε εδώ

2.Εγγραφές αλλοδαπών, αδήλωτων μαθητών, μετακινούμενων… (Δείτε εδώ)

3. Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ (Δείτε εδώ)

4. Όρια δημοτικών σχολείων δήμου Βριλησσίων (Δείτε εδώ)

5. Απόφαση γεωγραφικών ορίων 2024-25 (Δείτε εδώ)

6. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού (Δείτε εδώ)

7. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στο ολοήμερο σχολείο (Δείτε εδώ)

8. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου. (Δείτε εδώ)

9. Το Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (Δείτε εδώ)
(Σας ενημερώνουμε πως το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία έτη (Α΄, Β΄& Γ' τάξη). Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν καινούριο Α.Δ.Υ.Μ στην έναρξη της φοίτησης της  Δ΄τάξης του Δημοτικού.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2024-2025

 Κατά  το σχολικό έτος 2024-2025 εγγράφονται στην Α΄ Τάξη μαθητές/τριες  που  γεννήθηκαν από 1-1-2018 μέχρι και 31-12-2018

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/ 17-02-2021)και τη με αρ. πρωτ. Φ.6/15012/Δ1/9-02-2023 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ από 1 Μαρτίου μέχρι και 20 Μαρτίου του 2024.

Ώρες εγγραφών: Καθημερινά: 8:30 -9:30πμ και 10:00 -11:00πμ

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Σχολείου μας μπορείτε να τα βρείτε εδώ (αρχείο pdf)      

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4777/2021(Α΄25), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα παρακάτω:

α. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20- 5- 2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). - θα παραλάβετε από τη διεύθυνση του Σχολείου.

(Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, καθώς και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή ( εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ ή Συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.). Στο σχολείο εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο οι μαθητές που κατοικούν στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

δ. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

ε. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ / ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

 

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                       

 

 

Προεδρικό διάταγμα 79/2017
 
Άρθρο 8
Μετεγγραφές μαθητών
 1. Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
α) μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή,
β) φοίτηση μαθητή σε σχολείο το οποίο δεν έχει σχολική περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
γ) σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετακίνηση αυτή.
 1. Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου οι γονείς/κηδεμόνες.
 2. Στα δημοτικά σχολεία αποκλειστικά αρμόδιος για την παραλαβή της αίτησης και την υλοποίηση της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής/Προϊστάμενος του σχολείου. Αναλυτικά:
Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου υποβάλλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ την αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που πρόκειται να μετεγγραφεί ο μαθητής. Όταν αυτή γίνει αποδεκτή, εκδίδει το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, το οποίο καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, τα σχετικά για την πρόοδο του μαθητή έντυπα και το Α.Δ.Υ.Μ. αποστέλλονται υπηρεσιακά στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου μετεγγραφής, ο οποίος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά ότι τα παρέλαβε.
Έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ο μαθητής γίνεται δεκτός με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα που του χορηγείται όταν κατατίθεται η αίτηση μετεγγραφής ή την αποδοχή της μετεγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Αποδεικτικού Μετεγγραφής μέσω υπηρεσίας καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το αποδεικτικό παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι υπογράφουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
 1. Για την εγγραφή των νηπίων σε άλλο σχολείο εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος με εξαίρεση την καταχώριση του Αποδεικτικού Μετεγγραφής στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και την αποστολή εντύπων σχετικών με την πρόοδο του.
 2. Όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τις 15 Μαΐου, ο μαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο Τίτλος Προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στην περίπτωση των νηπιαγωγείων εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σημείωμα αναγράφεται ότι ο Τίτλος Προόδου ή το Πιστοποιητικό Φοίτησης θα εκδοθεί από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση υποβλήθηκε μετά τις 15 Μαΐου, και ότι το αποδεικτικό μετεγγραφής, που θα αφορά τη φοίτηση του μαθητή κατά το επόμενο διδακτικό έτος, θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία χορήγησης των Τίτλων Προόδου ή των Πιστοποιητικών Φοίτησης. Στις καταστάσεις που συμπληρώνονται στο τέλος του έτους, οι παραπάνω μαθητές υπολογίζονται σε αυτές του σχολείου προέλευσης.
 3. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου.
 4. Μαθητής ο οποίος για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους εγκαθίσταται προσωρινά σε σχολείο άλλης σχολικής περιφέρειας για διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών, γίνεται δεκτός για φοίτηση με βάση τη Βεβαίωση Φοίτησης, την οποία εκδίδει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου όπου είναι εγγεγραμμένος, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Οι μετακινούμενοι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναγκάζονται σε αλλαγή σχολείου εξαιτίας της μετακίνησης της οικογένειάς τους σε άλλον τόπο κατοικίας, γίνονται δεκτοί για φοίτηση χωρίς την τυπική διαδικασία της μετεγγραφής και με βάση την κάρτα φοίτησης μετακινούμενων μαθητών.
 6. Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν χωρίς αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:
α) το σχολείο που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργείται ή συγχωνεύεται,
β) ιδρύεται νέο σχολείο στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του μαθητή,
γ) συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και αδυναμία λειτουργίας νέου τμήματος στο σχολείο.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Αγαπητοί Γονείς,
  Σας ενημερώνουμε  ότι  η  κατάταξη και στη συνέχεια η εγγραφή των μαθητών- αποφοίτων στα Γυμνάσια του Δήμου Βριλησσίων για τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα γίνει ηλεκτρονικά  με βάση τα παρακάτω:
 • Tις εγκυκλίους  και
 • Τα όρια των Γυμνασίων
Όσοι  απόφοιτοι έχουν αδέλφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής μας, μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν στο ίδιο σχολείο με τα αδέλφια τους. Αν τα αδέλφια φοιτούν σε Λύκειο η εγγραφή μπορεί να γίνει στο συστεγαζόμενο Γυμνάσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση φοίτησης του αδελφού στο σχολείο μας, και μόνο έτσι θα επιλέξουμε στο αντίστοιχο σημείο «βεβαίωση φοίτησης του αδελφού», ούτως ώστε να εμφανιστεί αυτόματα στο «Σχολείο προορισμού» το επιθυμητό σχολείο (δηλ. του αδελφού). Διαφορετικά, αν δεν προσκομίσετε βεβαίωση φοίτησης του αδελφού, θα παραμείνει το σχολείο που του αντιστοιχεί, βάσει διεύθυνσης.  
Αν κάποιος μαθητής έχει εκδηλώσει επιθυμία να εγγραφεί σε ιδιωτικό σχολείο ή να δώσει εξετάσεις για τα Πειραματικά σχολεία, θα συμπληρώσουμε κανονικά τα στοιχεία του μαθητή, αλλά θα σημειώσουμε στο πεδίο "Σχόλια σχολείου" την πρόθεση αυτή. Διαβάστε σχετικά στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα.
 

1. Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-22. (αρχείο pdf)
2. Φ.Ε.Κ (αρχείο pdf)

3. Υπεύθυνη δήλωση. (αρχείο pdf)

4. Χάρτης ορίων Γυμνασίων του Δήμου Βριλησσίων (αρχείο PDF).


Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα καλλιτεχνικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-22, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών
Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021.
Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
α.την χωροταξική κατανομή των καλλιτεχνικών σχολείων της Αττικής
β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση

Για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα μουσικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-22, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878).
Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
α. Τον τηλεφωνικό κατάλογο των μουσικών γυμνασίων
β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου
γ. Υπέυθυνη δήλωση
δ. Χωροταξική κατανομή των μουσικών γυμνασίων της Αττικής

Για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το με αρ.11/4-5-2020 απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα (αρχείο pdf)

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.


Προς τους γονείς των μαθητών της Δ΄τάξης                              
ΘΕΜΑ: Δεύτερη ξένη γλώσσα     

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή του Σχολείου τους έως 26 Απριλίου 2023.

 

Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.

α) Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριων του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριων λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

β) Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

 1. i) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες
 2. ii) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (Β’ 1171) Υ.Α. με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», αφού ενημερωθήκαμε από τους αντίστοιχους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων Βριλησσίων σε κανένα από αυτά δε διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα. Ενημερώνουμε, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 17η Μαΐου 2024 στο Δ/ντη του 5ου ΔΣ Βριλησσίων.

 
Εδώ μπορείτε να βρείτε:
α. Την υπεύθυνη δήλωση γονέα (αρχείο pdf)
                                                                                  

         Αγαπητοί γονείς,

            Για τoν έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος, στη σχολική μας μονάδα, κατά την προσεχή σχολική χρονιά 2020-2021 (Εγκύκλιος Α.Π. Φ.6/55081/Δ1/13-5-2020) σας ενημερώνουμε ότι:

 • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα,  που  λειτουργεί από ώρα  13.15΄ μέχρι 16.00΄, δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας τους.  
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές τρίτεκνων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 • Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
 • Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει  κάρτα ανεργίας,  έχουν δικαίωμα να γράψουν το παιδί τους στο Ολοήμερο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.


 1. Για όσους μαθητές εγγραφούν θα τηρηθεί αυστηρά η υποχρεωτικότητα της φοίτησής τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 2. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15:00) των μαθητών από το Ολοήμερο είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί με την κατάθεση της σχετικής αίτησης – δήλωσης.
 3. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, για όλες τις ημέρες και καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

        Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να γράψετε τo παιδί σας στο Oλοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνοδευτική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ. Την εκτυπώνετε, στη συνέχεια αφού τη συμπληρώσετε (γράφουμε την τάξη και το τμήμα που θα φοιτήσει το παιδί μας την επόμενη σχολική χρονιά) την υπογράφετε, τη σκανάρετε και μαζί με τα δικαιολογητικά τη στείλετε ηλεκτρονικά  στο email: vkapsimali@sch.gr

(Παρακαλούμε σε κάθε έντυπο δικαιολογητικό που θα στέλνετε ηλεκρονικά να γράφετε το όνομα του παιδιού σας.)

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο μπορεί να γίνουν και με φυσική παρουσία στο  Σχολείο από Δευτέρα 18-05-2020 έως  Παρασκευή  29-05-2020, εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00, τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης του Κορονοϊού του Υπουργείου Υγείας.

   

Εδώ μπορείτε να βρείτε την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση γονέα (αρχείο pdf)

Λίγα λόγια

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Επικοινωνία

 • Αλφειού 62 & Χελμού, Βριλήσσια
 • 210 6131132
 • 210 6131004
 • mail@5dim-vriliss.att.sch.gr
©2016-2024 Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts