Μαθητές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού θα τα βρείτε στις παρακάτω εγκυκλίους:

1.Εγγραφές μαθητών (αρχείο pdf)

2.Εγγραφές αλλοδαπών, αδήλωτων μαθητών, μετακινούμενων… (αρχείο pdf)

3. Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ (αρχείο pdf)

4. Όρια δημοτικών σχολείων δήμου Βριλησσίων (αρχείο pdf)

Σας ενημερώνουμε πως το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία έτη (Α΄,Β΄& Γ' τάξη) . Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν καινούριο Α.Δ.Υ.Μ και φύλλο εξέτασης στην έναρξη της φοίτησης της  Δ΄τάξης του Δημοτικού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε :

το Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (αρχείο pdf)

το Φύλλο Ιατρικής εξέτασης (αρχείο pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2019-2020

   Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από  6 μέχρι 20 Μαΐου 2019 : Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη ώρες 8:30' - 9:30΄, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 12.30΄- 13.30΄.

 
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α΄/1-8-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4559/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από: α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε) ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α' ΦΕΚ 287). 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Το σχετικό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας θα σας δοθεί κατά την ημέρα της εγγραφής, προκειμένου να το προσκομίσετε στο σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριαςΕίναι απαραίτητο να προσκομίσετε στο Σχολείο μας, μαζί με έναν  λογαριασμό ΔΕΚΟ (που εκδίδεται στο όνομα ενός γονέα), το μισθωτήριο οικίας (ηλεκτρονικό ή θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.) ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του σπιτιού σας.

ε. Πιστοποιητικό Γέννησης αναζητείται μέσω πληροφοριακού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ, από το Σχολείο

ζ. Αίτηση εγγραφής. Το σχετικό έντυπο δίνεται από το Σχολείο.

 
  Εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013   μέχρι και  31-12-2013.

  Για περισσότερες   πληροφορίες  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο Γραφείο  της Διευθύντριας  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30-14:00 ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://5dim-vriliss.att.sch.gr             
Σημείωση: Οι εγγραφές θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά τις 21 Μαΐου 2019 από την Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.


                                                                        Βριλήσσια, 19 Απριλίου 2019
                                                                                        Η Διευθύντρια
                                                                                    Αικατερίνη Πούλου
                                                                                                                                                                            

      

Προεδρικό διάταγμα 79/2017
 
Άρθρο 8
Μετεγγραφές μαθητών
 1. Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
α) μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή,
β) φοίτηση μαθητή σε σχολείο το οποίο δεν έχει σχολική περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
γ) σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετακίνηση αυτή.
 1. Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου οι γονείς/κηδεμόνες.
 2. Στα δημοτικά σχολεία αποκλειστικά αρμόδιος για την παραλαβή της αίτησης και την υλοποίηση της διαδικασίας είναι ο Διευθυντής/Προϊστάμενος του σχολείου. Αναλυτικά:
Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου υποβάλλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ την αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που πρόκειται να μετεγγραφεί ο μαθητής. Όταν αυτή γίνει αποδεκτή, εκδίδει το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, το οποίο καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Το Αποδεικτικό Μετεγγραφής, τα σχετικά για την πρόοδο του μαθητή έντυπα και το Α.Δ.Υ.Μ. αποστέλλονται υπηρεσιακά στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου μετεγγραφής, ο οποίος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά ότι τα παρέλαβε.
Έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ο μαθητής γίνεται δεκτός με βάση το υπηρεσιακό σημείωμα που του χορηγείται όταν κατατίθεται η αίτηση μετεγγραφής ή την αποδοχή της μετεγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτηση σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Αποδεικτικού Μετεγγραφής μέσω υπηρεσίας καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το αποδεικτικό παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι υπογράφουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
 1. Για την εγγραφή των νηπίων σε άλλο σχολείο εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος με εξαίρεση την καταχώριση του Αποδεικτικού Μετεγγραφής στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και την αποστολή εντύπων σχετικών με την πρόοδο του.
 2. Όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τις 15 Μαΐου, ο μαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο Τίτλος Προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στην περίπτωση των νηπιαγωγείων εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σημείωμα αναγράφεται ότι ο Τίτλος Προόδου ή το Πιστοποιητικό Φοίτησης θα εκδοθεί από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση υποβλήθηκε μετά τις 15 Μαΐου, και ότι το αποδεικτικό μετεγγραφής, που θα αφορά τη φοίτηση του μαθητή κατά το επόμενο διδακτικό έτος, θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία χορήγησης των Τίτλων Προόδου ή των Πιστοποιητικών Φοίτησης. Στις καταστάσεις που συμπληρώνονται στο τέλος του έτους, οι παραπάνω μαθητές υπολογίζονται σε αυτές του σχολείου προέλευσης.
 3. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου.
 4. Μαθητής ο οποίος για σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους λόγους εγκαθίσταται προσωρινά σε σχολείο άλλης σχολικής περιφέρειας για διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών, γίνεται δεκτός για φοίτηση με βάση τη Βεβαίωση Φοίτησης, την οποία εκδίδει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου όπου είναι εγγεγραμμένος, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων και σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Οι μετακινούμενοι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναγκάζονται σε αλλαγή σχολείου εξαιτίας της μετακίνησης της οικογένειάς τους σε άλλον τόπο κατοικίας, γίνονται δεκτοί για φοίτηση χωρίς την τυπική διαδικασία της μετεγγραφής και με βάση την κάρτα φοίτησης μετακινούμενων μαθητών.
 6. Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν χωρίς αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:
α) το σχολείο που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργείται ή συγχωνεύεται,
β) ιδρύεται νέο σχολείο στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του μαθητή,
γ) συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και αδυναμία λειτουργίας νέου τμήματος στο σχολείο.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Αγαπητοί Γονείς,
  Σας ενημερώνουμε  ότι  η  κατάταξη και στη συνέχεια η εγγραφή των μαθητών- αποφοίτων στα Γυμνάσια του Δήμου Βριλησσίων για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα γίνει ηλεκτρονικά  με βάση τα παρακάτω:
 • Tις εγκυκλίους  και
 • Τα όρια των Γυμνασίων
Όσοι  απόφοιτοι έχουν αδέλφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής μας, μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν στο ίδιο σχολείο με τα αδέλφια τους. Αν τα αδέλφια φοιτούν σε Λύκειο η εγγραφή μπορεί να γίνει στο συστεγαζόμενο Γυμνάσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση φοίτησης του αδελφού στο σχολείο μας, και μόνο έτσι θα επιλέξουμε στο αντίστοιχο σημείο «βεβαίωση φοίτησης του αδελφού», ούτως ώστε να εμφανιστεί αυτόματα στο «Σχολείο προορισμού» το επιθυμητό σχολείο (δηλ. του αδελφού). Διαφορετικά, αν δεν προσκομίσετε βεβαίωση φοίτησης του αδελφού, θα παραμείνει το σχολείο που του αντιστοιχεί, βάσει διεύθυνσης.  
Αν κάποιος μαθητής έχει εκδηλώσει επιθυμία να εγγραφεί σε ιδιωτικό σχολείο ή να δώσει εξετάσεις για τα Πειραματικά σχολεία, θα συμπληρώσουμε κανονικά τα στοιχεία του μαθητή, αλλά θα σημειώσουμε στο πεδίο "Σχόλια σχολείου" την πρόθεση αυτή. Διαβάστε σχετικά στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα.
 

1. Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 (αρχείο pdf)
2. Φ.Ε.Κ (αρχείο pdf)

3. Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο pdf)

4. Χάρτης ορίων Γυμνασίων του Δήμου Βριλησσίων (αρχείο PDF).


Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα καλλιτεχνικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375).
Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
α.την χωροταξική κατανομή των καλλιτεχνικών σχολείων της Αττικής
β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση

Για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα μουσικά γυμνάσια για το σχολικό έτος 2019-20, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371).
Η ως άνω απόφαση ακολουθεί σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
Επίσης εδώ θα βρείτε σε αρχείο pdf (αρχείο pdf)
α. Τον τηλεφωνικό κατάλογο των μουσικών γυμνασίων
β. Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου
γ. Υπέυθυνη δήλωση
δ. Χωροταξική κατανομή των μουσικών γυμνασίων της Αττικής

Για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020, σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1638/τ.B’/13.5.2019 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 67563/Δ6/30-4-2019 Υ.Α με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020».
Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr/
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 27η Μαΐου 2019.Προς τους γονείς των μαθητών της Δ΄τάξης                              
ΘΕΜΑ: Δεύτερη ξένη γλώσσα     

   Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ.Φ.52/63/12873/Γ1/6-02-2012(ΦΕΚ 253, τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ.12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ. Β΄) 11-05-2016 , η διδασκαλία  της 2ης  ξένης γλώσσας Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται (2) φορές την εβδομάδα στους μαθητές της Ε΄ τάξης.
   Για  τον έγκαιρο προγραμματισμό της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε΄ τάξη το προσεχές σχολικό έτος 2019-2020 , παρακαλείστε, όπως  συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα, την οποία θα σας φέρει το παιδί σας. Θα πρέπει να επιστραφεί στο Σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31-05-2019.

Εδώ μπορείτε να βρείτε:
α. την υπεύθυνη δήλωση γονέα (αρχείο pdf)
                                                                                  

         Αγαπητοί γονείς,

            Για τoν έγκαιρο προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος, στη σχολική μας μονάδα, κατά την προσεχή σχολική χρονιά 2019-2020 (Εγκύκλιος Α.Π.70279/Δ1/13-5-2019) σας ενημερώνουμε ότι:

            Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικά  Σχολεία με λειτουργικότητα 4/θέσια και άνω σύμφωνα με την Υ.Α.69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6B114653 ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθούν  και να λειτουργήσουν  τμήμα/τμήματα με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα,  που  λειτουργεί από ώρα  13.15΄ μέχρι 16.00΄, δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας τους.  
 • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές τρίτεκνων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
 • Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 • Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
 • Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει  κάρτα ανεργίας,  έχουν δικαίωμα να γράψουν το παιδί τους στο Ολοήμερο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

         Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να γράψετε τo παιδί σας στο Oλοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνοδευτική ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ και να την επιστρέψετε μαζί με τα δικαιολογητικά  στο/στη δάσκαλο/δασκάλα της Τάξης του παιδιού σας, μέχρι  την  Τρίτη  4 Ιουνίου 2019, έχοντας υπόψη σας τα κατωτέρω:

 1. Για όσους μαθητές εγγραφούν θα τηρηθεί αυστηρά η υποχρεωτικότητα της φοίτησής τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 2. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15:00) των μαθητών από το Ολοήμερο είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί με την κατάθεση της σχετικής αίτησης – δήλωσης.
 3. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, για όλες τις ημέρες και καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

    Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι  αιτήσεις για εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο μπορείτε να καταθέσετε και μετά τη λήξη των μαθημάτων, στο Γραφείο της Διευθύντριας, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14η Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης, για εγγραφή μαθητή στο Ολοήμερο, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση γονέα (αρχείο pdf)
© Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts